Tipy a Rady

ELEKTŘINA

Co máme udělat pro to, abychom mohli odebírat elektřinu od Lumius?

Převést Vaši domácnost k odběru elektřiny od společnosti Lumius je snadné. Postupujte podle níže uvedených kroků:

 • Před vyplňováním formulářů si připravte smlouvu nebo poslední vyúčtování elektřiny od svého současného dodavatele. Pomohou Vám při vyplňování některých potřebných údajů.
 • Vyplňte formulář Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny. Doporučujeme využít naši on-line verzi formuláře, která Vás provede celým procesem vyplňování. Pokud ve svém prohlížeči necháte zapnutou podporu pro tzv. cookies, můžete se k on-line verzi formuláře v rozpracovaném stavu kdykoliv vrátit a pole, která jste již dříve vyplnili, se Vám opět samy naplní Vašimi daty. Budete tedy ve vyplňování formuláře pokračovat v místě, kde jste předtím skončili. K dispozici je rovněž interaktivní PDF verze formuláře. Pro jeho vyplnění využijte nejlépe poslední verzi Acrobat Reader (ke stažení například zde)
 • V případě, že jste v předchozím kroku rozhodli vyplnit formulář ve formátu PDF, pak zároveň vyplňte i formulář Plná moc (ve formátu PDF). Tato plná moc nám umožní vyřídit za Vás veškeré formality spojené s ukončením smlouvy u Vašeho stávajícího dodavatele, jednat Vaším jménem s provozovatelem distribuční soustavy a provést registraci odběrného místa v systému Operátora trhu. Pokud jste vyplňovali v předchozím kroku on-line verzi formuláře smlouvy, pak se Vám při tisku vytiskne Plná moc automaticky a PDF verzi tohoto formuláře nemusíte vyplňovat.
 • Vytiskněte 2x Smlouvu o sdružených službách a 2x Plnou moc (u on-line verze pomocí tlačítka „Tisk formuláře“, u PDF verze pomocí nástroje pro tisk v Acrobat Readeru).
 • Podepište všechny vytištěné dokumenty na vyznačených místech a doručte na společnost Lumius, spol. s r.o. jedním z těchto způsobů:
 • a) Korespondenčně podobě na adresu: Lumius, spol. s r.o., Horní 700, 739 25 Sviadnov
 • b) Podepsané a naskenované na adresu: domacnosti@lumius.cz
 • Po kontrole úplnosti zaslaných dokumentů a podpisu ze strany Lumius Vám zašleme zpět jednu kopii smlouvy i plné moci. Pro urychlení případné komunikace si, prosím, pečlivě zkontrolujte kontaktní údaje na Vaši osobu (mobilní telefon a e-mail).
 • Společnost Lumius Vás následně bude informovat o přesném termínu, kdy zahájí dodávku
 • elektřiny do Vašeho odběrného místa.
 • V případě zájmu můžete celý proces vyplňování formulářů ponechat na nás a to tak, že nám zavoláte na telefonní číslo 800 33 11 67. Naši operátoři vyplní vše za Vás a potřebné dokumenty Vám následně zašleme dohodnutým způsobem k podpisu. Pokud se rozhodnete pro tuto variantu, připravte si předem poslední vyúčtování za dodávku elektřiny od Vašeho stávajícího dodavatele, nebo aktuální Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny s tímto dodavatelem. Pokud neradi telefonujete, zašlete nám kopii posledního vyúčtování za dodávku elektřiny od Vašeho stávajícího dodavatele se žádostí o sepsání smlouvy o sdružených službách se společností Lumius prostřednictvím e-mailu na adresu domacnosti@lumius.cz. Vše pro Vás sami připravíme a zašleme k podpisu. 

Jak změníme údaje na platné smlouvě? (adresa trvalého pobytu, změna jména)

V případě změny trvalého pobytu nebo nového příjmení je nutné tyto údaje změnit i na smlouvě. To provedete jednoduše:

 • Připravte si kopii dokladu o změně některého z údajů – např. občanský průkaz, oddací list apod.
 • Kopii dokladu nám můžete zaslat buď elektronicky v příloze e-mailu na adresu , nebo poštou na adresu Lumius, spol s r.o., Horní 700, 739 25 Sviadnov. Pro jednoznačnou identifikaci v e-mailu nebo v dopise, prosím, uveďte své zákaznické číslo nebo číslo smlouvy, které se změna týká.
 • Po obdržení výše uvedených dokladů provedeme potřebné změny v našich systémech a zpětně Vás o provedených změnách budeme informovat. 

Změna výše záloh

Zálohy vždy nastavujeme v souladu s Vaší spotřebou elektřiny v předchozím období. Pokud však očekáváte, že u Vás v následujících 12 měsících dojde k výrazné změně ve spotřebě, můžete požádat o změnu výše záloh a to těmito způsoby:

 • Písemně na adresu: Lumius, spol. s.r.o., Horní 700, 739 25 Sviadnov
 • E-mailem na adresu:  

Do žádosti, prosím, uveďte číslo smlouvy nebo EAN (18-ti místné číslo odběrného místa), kterého se změna týká. 

Změna způsobu platby

V průběhu trvání může nastat situace, že budete chtít změnit způsob hrazení předepsaných záloh (například převod z účtu změnit na inkaso z účtu). O změnu formy úhrady můžete požádat těmito způsoby: 

 • Písemně na adresu: Lumius, spol. s.r.o., Horní 700, 739 25 Sviadnov
 • E-mailem na adresu:  

Do žádosti, prosím, uveďte číslo smlouvy, které se změna týká. Pokud Vám číslo smlouvy není známo, uveďte EAN (18-ti místné číslo odběrného místa), které naleznete na vyúčtování služeb za dodávku elektřiny. Dále uveďte datum, od kterého změnu způsobu platby požadujete. Upozorňujeme, že změnu na úhradu prostřednictvím SIPO lze vzhledem k podmínkám poskytovatele této služby (Česká pošta, a.s.) provést nejdříve 45 dní od obdržení vašeho požadavku. 

Z čeho se skládá platba za dodávku elektřiny?

Platba za dodávku elektřiny se skládá ze dvou základních částí – z platby za silovou elektřinu a z platby za regulované položky. Platba za silovou elektřinu není státem regulovaná. Zákazník si může na trhu vybrat mezi jednotlivými dodavateli elektřiny, kteří za tuto část dodávky mohou nabízet různé ceny. Ceny jsou tedy stanoveny smluvně a řídí se smlouvou podepsanou mezi zákazníkem a jeho dodavatelem.

Platba za silovou elektřinu se skládá z těchto položek: 

 •  Pevná cena za měsíc (v Kč/odběrné místo/měsíc)
 •  Cena elektřiny ve vysokém tarifu (v Kč/MWh)
 •  Cena elektřiny v nízkém tarifu (v Kč/MWh) 

Platba za regulovanou část dodávky je pro všechny dodavatele a zákazníky stejná. Ceny jednotlivých položek jsou stanoveny buď Cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu, nebo přímo příslušným zákonem. Výška těchto plateb nemůže být žádným dodavatelem měněna, a je závislá pouze na typu distribuční sazby a provozovateli distribuční soustavy (na jehož území se odběrné místo nachází).

Platba za regulované položky se skládá z: 

 • Měsíční plat za rezervovaný příkon (Kč/odběrné místo/měsíc). Výše platby je závislá na jmenovité proudové hodnotě hlavního jističe před elektroměrem.
 • Cena za distribuované množství elektřiny (Kč/MWh). Platba je vztažena k distribuovanému množství elektřiny ke konečnému spotřebiteli. U některých distribučních sazeb se rozlišuje platba ve vysokém tarifu (VT a v nízkém tarifu (NT). 
 • Cena systémových služeb (Kč/MWh). Platba je vztažena k distribuovanému množství elektřiny konečnému spotřebiteli. Je určena na krytí činností vykonávaných společností ČEPS, provozující přenosovou soustavu ČR. 
 • Cena na podporu výkupu elektřiny (Kč/A/měsíc nebo Kč/MWh). Jedná se o příspěvek na podporu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla. Od roku 2016 je tato položka závislá na jmenovité proudové hodnotě hlavního jističe před elektroměrem. Zákon však zachoval maximální možnou platbu tohoto příspěvku ve výši 495,- Kč/MWh. Pokud by při platba za podporu výkupu elektřiny vztažená ke jmenovité proudové hodnotě hlavního jističe přesáhla 495,- Kč/MWh, pak se tato položka fakturuje ve vazbě na distribuované množství elektřiny ke konečnému zákazníkovi. 
 • Cena za činnost zúčtování Operátora trhu energií (Kč/odběrné místo/měsíc). Platba se vztahuje k odběrnému místu a slouží k pokrytí nákladů spojených s činností Operátora trhu energií – OTE, a.s. 
 • Daň z elektřiny (Kč/MWh) Od roku 2008 vstoupil v platnost zákon č. 261/2007 Sb., který zavedl povinnost platby daně z elektřiny. Tato ekologická daň je vztažena k distribuovanému množství elektřiny konečnému spotřebiteli. 

Časy spínání HDO

Hromadné dálkové ovládání (HDO) představuje technické řešení distributorů elektřiny pro regulaci odběru elektrické energie na dálku. HDO se využívá u dvoutarifních distribučních sazeb pro přepínání mezi vysokým tarifem (VT) a nízkým tarifem (NT). 

Konkrétní časy spínání nízkého tarifu jsou závislé na distribuční sazbě a příslušném provozovatelidistribuční soustavy. Konkrétní časy spínání pro Vaše odběrné místo proto najdete na  tránkách konkrétního distributora: 

Pro přesné zjištění spínacích časů budete potřebovat Váš ovládací kód, který je vždy uveden na přijímači HDO nebo na elektroměru. 

Hlášení poruch

Před hlášením poruchy, prosím, nejprve zkontrolujte hlavní jistič a pojistky. Pokud k bezproudí došlo vinou „spadlého jističe“ přepněte jej do zapnutého stavu. V případě, že máte starší rozvody elektřiny, vyměňte vadné pojistky. Bydlíte-li v bytovém domě, zkontrolujte rovněž, zda nedošlo k výpadku hlavního jističe domu.

Pokud jste vyloučili lokální výpadek a zároveň nejste v prodlení s úhradami záloh nebo faktur za dodávku elektřiny, bude se pravděpodobně jednat o výpadek na straně provozovatele distribuční soustavy. Tyto poruchy hlaste přímo Vašemu distributorovi (podle umístění Vašeho odběrného místa) na čísla: 

 • ČEZ Distribuce – tel. 800 850 860 (západní, severní, střední a východní Čechy, severní Morava)
 • EON Distribuce – tel. 800 22 55 77 (jižní Čechy a jižní Morava)
 • PRE Distribuce – linka 1236 (Hlavní město Praha)

Reklamace

V případě, že jste na svém vyúčtování našli nějakou nesrovnalost, kontaktujte naše zákaznické centrum, kde přijmeme Vaši reklamaci a obratem ji začneme řešit. Reklamaci můžete podat telefonicky nebo písemně

 • Zákaznická linka: 800 33 11 67
 • E-mail: domacnosti@lumius.cz
 • Poštovní adresa: Lumius, spol. s r.o., Horní 700, 739 25 Sviadnov

 

PLYN

Co máme udělat pro to, abychom mohli odebírat zemní plyn od společnosti Lumius?

Převést Vaši domácnost k odběru zemního plynu od Vašeho stávajícího dodavatele k nám je snadné. Vyberte jednu z možností Vašeho případu a postupujte podle níže uvedených kroků:

1. Víte, kdy Vám končí smlouva, a sami si zařídíte ukončení smluvního vztahu se současným dodavatelem.
 • Toto je nejsnadnější a nejrychlejší způsob, jak se stát našim zákazníkem.
 • Nejprve tedy vypovíte Smlouvu s Vašim stávající dodavatelem k nejbližšímu datu tak, abyste nebyli penalizováni. Nejlépe písemně s potvrzením akceptace výpovědi.
 • Když si nejste jistí, tak nejjednodušším způsobem je se přímo zeptat buď na pobočce nebo zavolat na jeho zákaznickou linku.
 • Poté stačí jen si s námi uzavřít „Smlouvu o sdružených službách dodávky zemního plynu“ dle Vámi zvolené délky trvání kontraktu (na dobu neurčitou, jednoletý, dvouletý).
 • Tu můžete uzavřít vyplněním veškerých údajů pomocí našeho interaktivního formuláře na našich webových stránkách zde.
 • Pokud ve svém prohlížeči necháte zapnutou podporu pro tzv. cookies, můžete se k on-line verzi formuláře v rozpracovaném stavu kdykoliv vrátit a pole, která jste již dříve vyplnili, se Vám opět samy naplní Vašimi daty. Budete tedy ve vyplňování formuláře pokračovat v místě, kde jste předtím skončili.
 • Když si nebudete vědět rady, rádi Vám s vyplněním pomůžeme na naši bezplatné zákaznické lince 800 11 33 67.
 • Je důležité, aby začátek naší dodávky byl hned následující den po ukončení Vašeho smluvního vztahu s vašim bývalým dodavatelem. Např. když u bývalého dodavatele končíte 31.12.2017, prvním dnem naší dodávky a taky začátku smlouvy bude 1.1.2018.
 • Po vyplnění všech sekcí interaktivního formuláře a zmáčknutí tlačítka Odeslat, si ještě jednou můžete veškeré věci zkontrolovat a po „zmáčknutí uzavřít smlouvu“ se smlouva propadne do našeho systému, Vám přijde potvrzení emailem se všemi důležitými informacemi a v co nejkratší době Vám smlouvu zašleme k podpisu ve 2 vyhotoveních.
 • Poté stačí obě vyhotovení podepsat a zaslat jeden výtisk zpět na naši adresu: Domácnosti, Lumius, spol. s r.o. Horní 700, 739 25 Sviadnov
 • A už jen čekat, kdy začnete platit méně :-)
2. Víte, kdy Vám končí smlouva a veškerý proces včetně ukončení smluvního vztahu se současným dodavatelem necháte na nás.
 • Je potřeba s námi uzavřít „Smlouvu o sdružených službách dodávky zemního plynu“ dle Vámi zvolené délky trvání kontraktu (na dobu neurčitou, jednoletý, dvouletý)
 • Tu můžete uzavřít vyplněním veškerých údajů pomocí našeho interaktivního formuláře na našich webových stránkách.
 • Pokud ve svém prohlížeči necháte zapnutou podporu pro tzv. cookies, můžete se k on-line verzi formuláře v rozpracovaném stavu kdykoliv vrátit a pole, která jste již dříve vyplnili, se Vám opět samy naplní Vašimi daty. Budete tedy ve vyplňování formuláře pokračovat v místě, kde jste předtím skončili.
 • Když si nebudete vědět rady, rádi Vám s vyplněním pomůžeme na naši bezplatné zákaznické lince 800 11 33 67.
 • Spolu se smlouvou je potřeba vyplnit i tzv. „Plnou moc“. Ta nám umožní vyřídit za Vás veškeré administrativní úkony spojené s ukončením smlouvy u Vašeho stávajícího dodavatele.
 • Pokud jste vyplňovali v předchozím kroku on-line verzi formuláře smlouvy, pak se Vám předvyplní automaticky.
 • Je důležité, aby začátek naší dodávky byl hned následující den po ukončení Vašeho smluvního vztahu s vašim bývalým dodavatelem. Např. když u bývalého dodavatele končíte 31.12.2017, prvním dnem naší dodávky a taky začátku smlouvy bude 1.1.2018.
 • Po vyplnění všech sekcí interaktivního formuláře a zmáčknutí tlačítka Odeslat si ještě jednou můžete veškeré věci zkontrolovat a po „zmáčknutí uzavřít smlouvu“, se smlouva včetně plné moci propadne do našeho systému. Vám přijde potvrzení emailem se všemi důležitými informacemi a v co nejkratší době Vám oba dokumenty zašleme k podpisu ve 2 vyhotoveních.
 • Poté stačí obě vyhotovení podepsat a zaslat od každého jeden výtisk zpět na naši adresu:

Domácnosti, Lumius, spol. s r.o. Horní 700, 739 25 Sviadnov

 • A už jen čekat, kdy začnete platit méně :-)
3. Nevíte, kdy Vám končí smlouva a veškerý proces včetně ukončení smluvního vztahu se současným dodavatelem necháte na nás.
 • Nejprve je potřeba zjistit, kdy Vám opravdu konči smlouva, abyste k nám mohli přejít řádně bez zbytečné finanční pokuty za nedodržení smlouvy s bývalým dodavatelem.
 • Stačí nám poslat emailem na adresu domacnosti@lumius.cz scan smlouvy, ze které se chcete vyvázat a nebo podepsat tzv. „Plnou moc“. Ta nám umožní vyřídit za Vás veškeré administrativní úkony spojené s ukončením smlouvy u Vašeho stávajícího dodavatele a hlavně se nám podaří zjistit Váš skutečný, možný přesun sám bez sankcí.
 • Poté Vás budeme kontaktovat, odkdy byste mohl být našim zákazníkem a jestli se Vám bude zdát „čekací doba v pořádku“ přejdeme na přesun k nám. (Neradi bychom Vás tlačili k uzavírání smlouvy s dodávkou třeba až za 3 roky).
 • Poté je potřeba s námi uzavřít „Smlouvu o sdružených službách dodávky zemního plynu“ dle Vámi zvolené délky trvání kontraktu (na dobu neurčitou, jednoletý, dvouletý).
 • Tu můžete uzavřít vyplněním veškerých údajů pomocí našeho interaktivního formuláře na našich webových stránkách. Pokud ve svém prohlížeči necháte zapnutou podporu pro tzv. cookies, můžete se k on-line verzi formuláře v rozpracovaném stavu kdykoliv vrátit a pole, která jste již dříve vyplnili, se Vám opět samy naplní Vašimi daty. Budete tedy ve vyplňování formuláře pokračovat v místě, kde jste předtím skončili.
 • Když si nebudete vědět rady, rádi Vám s vyplněním pomůžeme na naši bezplatné zákaznické lince 800 11 33 67.
 • Spolu se smlouvou je potřeba vyplnit i tzv. „Plnou moc“. Ta nám umožní vyřídit za Vás veškeré administrativní úkony spojené s ukončením smlouvy u Vašeho stávajícího dodavatele. Pokud jste vyplňovali v předchozím kroku on-line verzi formuláře smlouvy, pak se Vám předvyplní  automaticky.
 • Je důležité, aby začátek naší dodávky byl hned následující den po ukončení Vašeho smluvního vztahu s vašim bývalým dodavatelem. Např. když u bývalého dodavatele končíte 31.12.2017, prvním dnem naší dodávky a taky začátku smlouvy bude 1.1.2018.
 • Po vyplnění všech sekcí interaktivního formuláře a zmáčknutí tlačítka Odeslat si ještě jednou můžete veškeré věci zkontrolovat a po „zmáčknutí uzavřít smlouvu“ se smlouva včetně plné moci propadne do našeho systému, Vám přijde potvrzení emailem se všemi důležitými informacemi a v co nejkratší době Vám oba dokumenty zašleme k podpisu ve 2 vyhotoveních.
 • Poté stačí obě vyhotovení podepsat a zaslat od každého jeden výtisk zpět na naši adresu: Domácnosti, Lumius, spol. s r.o. Horní 700, 739 25 Sviadnov
 • A už jen čekat, kdy začnete platit méně :-)

Jak změníme údaje na platné smlouvě? (adresa trvalého pobytu, změna jména)

V případě změny trvalého pobytu nebo nového příjmení je nutné tyto údaje změnit i na smlouvě. To provedete jednoduše:

 • Připravte si kopii dokladu o změně některého z údajů – např. občanský průkaz, oddací list apod.
 • Kopii dokladu nám můžete zaslat buď elektronicky v příloze e-mailu na adresu , nebo poštou na adresu Lumius, spol s r.o., Horní 700, 739 25 Sviadnov.
 • Pro jednoznačnou identifikaci v e-mailu nebo v dopise, prosím, uveďte své zákaznické číslo nebo číslo smlouvy, které se změna týká.
 • Po obdržení výše uvedených dokladů provedeme potřebné změny v našich systémech a zpětně Vás o provedených změnách budeme informovat. 

Změna výše záloh

Zálohy vždy nastavujeme v souladu s Vaší spotřebou zemního plynu v předchozím období. Pokud však očekáváte, že u Vás v následujících 12 měsících dojde k výrazné změně ve spotřebě, můžete požádat o změnu výše záloh a to těmito způsoby:

 • Písemně na adresu: Lumius, spol. s.r.o., Horní 700, 739 25 Sviadnov
 • E-mailem na adresu: domacnosti@lumius.cz

Do žádosti, prosím, uveďte Vaše zákaznické číslo Elektřina/Plyn EIC kód Vašeho odběrného místa (např. 27GZ….), kterého se změna týká. 

Změna způsobu platby

V průběhu trvání může nastat situace, že budete chtít změnit způsob hrazení předepsaných záloh (například převod z účtu změnit na inkaso z účtu). O změnu formy úhrady můžete požádat těmito způsoby:

 • Písemně na adresu: Lumius, spol. s.r.o., Horní 700, 739 25 Sviadnov
 • E-mailem na adresu: domacnosti@lumius.cz

Do žádosti, prosím, uveďte Vaše zákaznické číslo Elektřina/Plyn EIC kód Vašeho odběrného místa (např. 27GZ….), kterého se změna týká. Dále uveďte datum, od kterého změnu způsobu platby požadujete.

Upozorňujeme, že změnu na úhradu prostřednictvím SIPO lze vzhledem k podmínkám poskytovatele této služby (Česká pošta, a.s.) provést nejdříve 45 dní od obdržení vašeho požadavku

Z čeho se skládá platba za sdruženou dodávku zemního plynu?

Platba za sdruženou dodávku zemního plynu se skládá ze dvou základních částí – z platby za komoditu (neregulovaná část)a z platby za distribuci (regulovaná část). Platbou za komoditu se rozumí to, co skutečně spotřebujete a cena za spotřebované množství je dána smluvním vztahem mezi zákazníkem dodavatelem (obchodníkem).

Skládá se ze dvou částí:

 • Jednotková cena za skutečně odebrané množství (v Kč/MWh). Platba se vztahuje ke skutečně spotřebovanému množství zemního plynu zákazníkem.
 • Pevná cena za měsíc (v Kč/odběrné místo/měsíc). Jedná se o měsíční poplatek určený k pokrytí administrativních nákladů spojených se správou odběrného místa zákazníka.

Platba za regulovanou část dodávky je pro všechny dodavatele a zákazníky stejná. Ceny jednotlivých položek jsou stanoveny buď Cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu, nebo přímo příslušným zákonem. Výška těchto plateb nemůže být žádným dodavatelem měněna, a je závislá pouze na provozovateli distribuční soustavy (na jehož území se odběrné místo nachází).

Platba za regulované položky se skládá z:

 • Pevná cena za odebrané množství zemního plynu (Kč/MWh). Platba je vztažena ke skutečně spotřebovanému množství zemního plynu zákazníka.
 • Stálý měsíční plat za přistavěnou kapacitu (Kč/odběrné místo/měsíc). Výše měsíční platby je závislá na velikosti spotřeby na daném odběrném místě zákazníka.
 • Poplatek za služby Operátora trhu energií a Energetického regulačního úřadu (Kč/odběrné místo/měsíc). Platba se vztahuje k odběrnému místu a slouží k pokrytí nákladů spojených s činností Operátora trhu energií – OTE, a.s. a Energetického regulačního úřadu.
 • Daň ze zemního plynu (Kč/MWh). Daň ze zemního plynu se účtuje pouze odběrným místům, které nevyužívají spotřebovaný zemní plyn k vytápění podle §8 odst.1 písm.a) zák.č. 261/2007 Sb., Tato daň je vztažena ke skutečně spotřebovanému množství zemního plynu konečným spotřebitelem a je účtována ve výši 30,60,- Kč/MWh bez DPH. 

Hlášení poruch – únik plynu

Jestliže máte podezření na únik zemního plynu, ihned otevřete všechna okna a zavřete hlavní uzávěr přívodu zemního plynu. Poté zavolejte na 24/7 poruchovou pohotovostní linku na tel. číslo 1239, které je platné pro celou Českou republiku. Je důležité, abyste co nejpřesněji popsali místo výskytu úniku.

Nikdy nevstupujte do místnosti s otevřeným ohněm. 

Reklamace

V případě, že jste na svém vyúčtování našli nějakou nesrovnalost, kontaktujte naše zákaznické centrum, kde přijmeme Vaši reklamaci a obratem ji začneme řešit. Reklamaci můžete podat telefonicky nebo písemně

 • telefonicky na naši bezplatnou zákaznickou linku 800 33 11 67 
 • písemně emailem na adresu .

Při telefonické reklamaci si připravte vaše zákaznické číslo a číslo faktury, které se tato reklamace týká.

Při emailové reklamaci je důležité, abyste do předmětu emailu uvedli Vaše zákaznické číslo a číslo reklamované faktury. Dále je důležité, abyste přesně specifikovali, čeho se reklamace týká, aby mohlo dojít co nejrychleji a bez odkladů k jejímu vyřešení.

lumius.cz > Tipy a Rady